Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť a ochrana súkromých a osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Prevádzkovateľ internetového obchodu Mgr. Miloš Buček  týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Prevádzkovateľ prehlasuje, že akékoľvek osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingovým akciám predávajúceho a nebudú ináč zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúcim sa objednaného tovaru (oznámením mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, hlavne na práve na zachovania ľudskej dôstojnosti , a rovnako dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov , v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitiu pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných informácií, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným prostredníctvom e-mailu na adresu info@klikit.sk.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.klikit.sk súčasne zaväzuje, že na želanie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv .

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Podrobné informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov.

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.klikit.sk, Mgr. Miloš Buček., prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a ich spracovanie sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V žiadnom prípade neposkytujeme tieto informácie tretej strane s výnimkou dopravcov a sprostredkovateľov predávajúceho.

E-shop www.klikit.sk spracováva osobné údaje kupujúceho, ktoré mu boli poskytnuté  v rámci poskytovania ich služieb.

Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok www.klikit.sk . Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými meno a priezvisko, e-mailová adresa, doručovacia adresa a telefónne číslo.

Zákazník registráciou alebo nákupom na Stránkach súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze klikit.sk.

www.klikit.sk  zhromažďuje Osobné údaje za účelom: (a) plnenia zmluvy, ktorej stranou je subjekt údajov, (b) ochrany práv a právom chránených záujmov www.klikit.sk a subjektu údajov, (c) ponúkania tovaru alebo služieb subjektu údajov, (d) interných marketingových analýz a štatistických účelov prieskumu pre vnútorné potreby klikit.sk.

www.klikit.sk sprístupní osobné údaje Veľkoskladu, za účelom použitia takýchto osobných údajov na doručovanie zásielok od klikit.sk, teda k plneniu zmluvy. Dodržiavanie ochrany osobných údajov je s veľkoskladom dohodnuté na základe zmluvy. Jedná sa o spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o. (IČO: 35712783, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 14206/B).

Na účel získavania odozvy zákazníkov používa www.klikit.sk dotazník spokojnosti Heureka. Jedná sa o spoločnosť Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., ktprá na základe získaných údajov kontaktuje zákazníkov so žiadosťou o vyhodnotenie spokojnosti s nákupom na www.klikit.sk

Poskytovanie Osobných údajov kupujúceho je dobrovoľné; bez neho však nemožno služby elektronického obchodu www.klikit.sk využiť.

Za účelom informovania kupujúceho o prebiehajúcich kampaniach klikit.sk je zasielaný kupujúcim informácie v mailovej forme Newsletter. Zasielanie týchto informácií môže kupujúci obmedziť alebo zrušiť v každom maily Newsletter.

Ak sa kupujúci domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika.

Kupujúci berie na vedomie, že Stránky sú monitorované a môžu zachytiť informácie o návšteve kupujúceho.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Informačný systém klikit.sk  je hosťovaný spoločnosťou Shoptet s.r.o., IČO: 28935675.

Zákazník svojím nákupom dáva odvolateľný súhlas s použitím osobných údajov na účely vyššie uvedené. Objednanie tovaru a registrácia zákazníka sa pokladá za písomný súhlas s použitím jeho osobných údajov na tieto účely.