Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). 

PREVÁDZKOVATEĽ: 

Obchodné meno: HomeSystem s.r.o.

Sídlo: Družby 1866/16 974 04 Banská Bystrica

IČO: 50 376 608

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:  Kontaktná osoba: Ing. Miloš Buček

milos.bucek@homesystem.sk   Družby 1866/16 974 04 Banská Bystrica

 

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä, nie však výlučne sú to zamestnanci a klienti. Takéto dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely disponujú právami, ktoré si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky u kontaktnej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba ste VY. 

Právo na prístup k osobným údajom

t.j. právo získať od kompetentnej osoby potvrdenie o tom, či dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, ktorá svoje právo uplatnila, ako aj právo získať prístup k týmto údajom. Ako dotknutá osoba máte nárok na prístup k informáciám o: účeloch spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania a i. (čl. 15 Nariadenia). Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami  a identifikátormi. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania

je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.

Právo na opravu 

pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Právo na výmaz

 „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré sa jej /dotknutej osoby/ týkajú. Toto právo dotknutej osoby je však vzhľadom na svoju povahu a závažnosť obmedzené stanovením ďalších predpokladov, t.j. prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva dotknutou osobou vymaže osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov; d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov. 

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná. 

Právo podať návrh na začatie konania 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. 

Právo namietať 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe a)právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa; b)spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu; c)spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely. Doručenú námietku v primeranom čase posúdime. V tomto prípade nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo na prenosnosť osobných údajov

ako dotknutá osoba máte právo, aby osobné údaje, ktoré ste poskytla prevádzkovateľovi, preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Ďalšie informácie: 

- Účelom spracúvania osobných údajov je dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v informačných systémoch na konkrétne určených právnych základoch. Každé spracúvanie osobných údajov je založené na konkrétnom právnom základe a za konkrétne určeným, oprávneným a výslovne uvedeným účelom. 

- Za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov sme ako Prevádzkovateľ prijali primerané personálne, organizačné i technické opatrenia. Našim cieľom je v čo najväčšej miere zabrániť, resp. znížiť riziko úniku, zneužitia, zverejnenia alebo iného použitia Vašich osobných údajov. V prípade, ak by nastala skutočnosť, ktorá pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako dotknutá osoba budete bezodkladne kontaktovaná (čl. 34 Nariadenia).

- V záujme zachovania zásad spracúvania osobných údajov, ktoré ustanovuje Nariadenie, ako aj zákon, najmä zásady minimalizácie osobných údajov, požadujeme od Vás ako od dotknutej osoby iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Upozorňujeme Vás, že neposkytnutie týchto povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

 

Účely spracúvania, právny základ, kategórie príjemcov, doba uchovávania, info o cezhraničnom prenose, kategórie dotknutých osôb a informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania rozdelené podľa jednotlivých informačných systémov:

 

ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov                                                                                                                         

                             

Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk  s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Právny základ

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov

 • Príslušné daňové úrady, Finančné riaditeľstvo a iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, 
 • sprostredkovateľ na spracovanie účtovníctva, 
 • poverení zamestnanci 
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

Lehoty na vymazanie údajov

Faktúry

10 rokov

Interné doklady

10 rokov

Pokladňa

10 rokov

Vymáhanie pohľadávok

5 rokov

Bankové výpisy

10 rokov

Účtovné závierky

10 rokov

Kategórie dotknutých osôb                                  

 • fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, 
 • dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, SZČO
 • zamestnanci dodávateľov a odberateľov, 
 • zástupcovia dodávateľov a odberateľov

Kategórie osobných údajov

 • meno, priezvisko, titul, 
 • adresa trvalého pobytu, 
 • dátum narodenia,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • adresa prechodného pobytu, 
 • telefónne číslo, 
 • e-mailová adresa,
 • podpis, 
 • číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

 

ZMLUVNÉ VZŤAHY – KLIENTI FO 

Účel spracúvania osobných údajov

                                                                                                                                               

V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb alebo tovarov poskytovaných prevádzkovateľom na základe objednávky (telefonickej, e-mailovej, cez objednávkový formulár na webe)

Právny základ

Zmluvný vzťah  medzi prevádzkovateľom a zákazníkom založený potvrdenou objednávkou alebo zmluvou v rámci predmetu podnikania prevádzkovateľa,   povolený Ústavou Slovenskej republiky, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom, 

Zákon č. 455/1991 Zb., Zákonom o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a  súvisiacimi právnymi predpismi. /Čl. 6 ods. 1 písm. b)/ Spracovanie osobných údajov Fyzickej osoby – zákazníka je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu, ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba - zákazník

Kategórie príjemcov

 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,  
 • poverení zamestnanci
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov
 • dodávateľ

Lehoty na vymazanie os. údajov

Evidencia klientov (faktúry, objednávky, reklamácie)

5 - 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby - klienti

Kategórie osobných údajov

 • meno, 
 • priezvisko, 
 • adresa a druh pobytu
 • telefónne číslo,
 • e-mail.  
 • Údaje o bankovom účte

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov -  Mimo EÚ sa neuskutočňuje

 

SÚŤAŽE NA SOCIÁLNEJ SIETI

Účel spracúvania osobných údajov

V rámci predmetného IS sú osobné údaje spracúvané na účel organizovania a vyhodnocovania rôznorodých súťaží organizovaných prevádzkovateľom IS v rámci jeho profilu
na sociálnej sieti Facebook. Do týchto súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba nad 18 rokov, prostredníctvom sociálnych sietí. Hlavným účelom predmetného IS je vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

 • poverení zamestnanci
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

Lehoty na vymazanie os. údajov

 • 3 mesiace po vyhodnotení súťaže, 
 • odvolaním súhlasu

Kategórie dotknutých osôb   

fyzické osoby - účastníci súťaží

 

Kategórie osobných údajov   

- titul, meno, priezvisko.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

 

ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

Účel spracúvania osobných údajov                                                                                                                                                                                                                                                                             

Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop: obchod.homesystem.sk (ďalej aj ako „e-shop“) za účelom poskytnutia služieb predaja tovarov konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Základným predpokladom pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je v zmysle Všeobecných obchodných podmienok zaslanie objednávky tovarov prostredníctvom elektronického formulára vyplneného v správnej a úplnej forme. Zaslaním objednávky dotknutá osoba potvrdzuje, že sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámila a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Prevádzkovateľ po prijatí elektronického formulára dodá požadovaný tovar objednávateľovi.  Inak povedané – účelom spracúvania osobných údajov zákazníkov e-shopu je dodanie tovaru a uskutočnenie úkonov s kúpou spojených (napr. Zabezpečenie dodania/doručenia tovaru, vystavenie účtovného dokladu a pod.)

Právny základ

Spracovanie osobných údajov zákazníka e-shopu je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvného vzťahu (kúpna zmluva uzatvorená na diaľku odoslaním objednávky a súhlasom so všeobecnými obchodnými podmienkami), ktorého zmluvnou stranou je dotknutá osoba – zákazník.

Kategórie príjemcov

 • DPD, TNT a Zásielkovňa ako poskytovatelia doručovateľskej služby
 • Sprostredkovateľ na ekonomicko-účtovnú agendu
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

Lehoty na vymazanie os. údajov

faktúry, objednávky, reklamácie: 5 až 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb   

Zákazníci internetového obchodu

Kategórie osobných údajov   

Titul, meno, priezvisko, adresa 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania -  USKUTOČŇUJE SA PROSTREDNÍCTVOM COOKIES

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

 

REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI INTERNETOVÉHO OBCHODU

Názov IS                                                                                                    

IS Registrovaní zákazníci internetového obchodu /IS15/

Účel spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ e-shopu máme záujem uľahčiť Vaše budúce nakupovanie. Za týmto účelom bola zavedená na webovej stránke možnosť registrácie. Registrovaný zákazník v prípade ďalšieho nákupu nemusí vypĺňať povinné polia, pretože jeho osobnými údajmi už disponujeme. Za týmto účelom vedieme evidenciu registrovaných zákazníkov.  

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

 • Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov, alebo do 30 dní odo dňa odvolania súhlasu.

Kategórie dotknutých osôb   

Registrovaný zákazník

Kategórie osobných údajov   

Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania -  USKUTOČŇUJE SA PROSTREDNÍCTVOM COOKIES

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

 

 

Evidencia reklamácií

Účel spracúvania osobných údajov

 

Evidencia reklamácií na účely ich uplatnenia a vybavenia. 

Právny základ

 • Plnenie zákonných povinností  prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.

Kategórie príjemcov 

 • ekonóm,
 • materská spoločnosť, 
 • zamestnanci prevádzkovateľa 
 • orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov,
 • poverení zamestnanci
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov
 • výrobca

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov 

 

Kategórie dotknutých osôb   

Zákazník prevádzkovateľa uplatňujúci si svoje právo na reklamáciu 

 

Kategórie osobných údajov   

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, kontaktné údaje, číslo účtu 

 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

 

MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov                                                                                                                            

 

Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii  súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov - formou poštového/e-mailového/alebo telefonického kontaktovania na kontaktné údaje uvedené dotknutou osobou.

Vystavenie certifikátu

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov 

 • poverení zamestnanci
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

 

Lehoty na vymazanie os. údajov

5 rokov

Kategórie dotknutých osôb   

fyzická osoba – záujemca, ktorý prejavil záujem o marketingové informácie

Kategórie osobných údajov

 • titul, meno, priezvisko, 
 • t.č.
 • e-mail
 • firma 

nformácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

 
Neuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. Údajov  
Neuskutočňuje sa

 

PROGRAM „OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI - Heuréka“

Účel spracúvania osobných údajov                                                                                                                                                                                                                                                                          

Účelom spracúvania osobných údajov v rámci tejto agendy je zistenie spokojnosti zákazníkov s nákupom prostredníctvom e-shopu. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, ak po realizácii nákupu prejavíte so zaslaním e-mailového dotazníka za účelom zistenia spokojnosti s nákupom súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme na základe Vášho súhlasu odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Našim záujmom je získať spätnú väzbu od reálnych zákazníkov, aby sme mohli naše produkty, dodanie a ďalšie služby spojené s dodaním objednaného tovaru skvalitniť.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Právny základ

Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Kategórie príjemcov

 • Sprostredkovateľ: Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, NAJNAKUP, PRICEMANIA
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

Lehoty na vymazanie os. údajov

Ako prevádzkovateľ spracúvame na tento účel Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracúvania. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel zaslania dotazníka v rámci programu „Overené zákazníkmi“ (ďalej aj ako „dotazník“) sú údaje odovzdané sprostredkovateľovi prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, ktorý následne odošle v mene prevádzkovateľa dotazník spokojnosti a následne: 

 • v prípade, že doručený dotazník spokojnosti vyplníte, sprostredkovateľ zhromaždí pre nás Vaše hodnotenie nákupu a poskytne nám ho ako anonymnú recenziu. Váš e-mail je sprostredkovateľ povinný ihneď po odoslaní dotazníka spokojnosti zašifrovať. V prípade vyplnenia dotazníka sprostredkovateľ uchováva  Vaše pseudonymizované osobné údaje po dobu štyroch rokov od vyplnenia dotazníka;

ak dotazník spokojnosti nevyplníte, sprostredkovateľ Vaše osobné údaje uchováva v pseudonymizovanej podobe po dobu 6 mesiacov od odoslania dotazníka;

Kategórie dotknutých osôb   

Zákazník e-shopu, ktorý udelil súhlas so zaslaním dotazníka

Kategórie osobných údajov   

E-mailová adresa zákazníka a údaje o objednávke tovaru, realizácia ktorej je predmetom recenzie

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa

 

 

PROPAGÁCIA PREVÁDZKOVATEĽA – fotografie výrobkov realizovaných na mieru pre konkrétneho klienta

Účel spracúvania osobných údajov                                                                                       

 

Evidovanie a zverejňovanie fotografií realizovaných produktov vypracovaných prevádzkovateľom pre konkrétneho klienta (referencie) so zámerom budovať dobré meno prevádzkovateľa, propagovať prevádzkovateľa prezentovaním kvality práce prevádzkovateľa na webovej stránke  prevádzkovateľa, vo vnútorných administratívnych priestoroch, na sociálnych sieťach, prípadne na intranete.

Právny základ

Oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavný záujem prevádzkovateľa je propagovanie prevádzkovateľa prezentovaním kvality jeho práce.

Kategórie príjemcov 

 • sprostredkovateľ: 
 • poverení zamestnanci
 • sprostredkovateľ pre administratívne úkony, externých spolupracovníkov

Lehoty na vymazanie os. údajov

fotografické materiály viažuce sa ku prevádzkovateľovi 

3 roky po naplnení účelu spracúvania,

Kategórie dotknutých osôb   

 • zamestnanci prevádzkovateľa IS,
 • verejnosť.

Kategórie osobných údajov   

 • meno a priezvisko (v rámci evidencie. Meno, priezvisko na webovej stránke nie sú zverejnené)
 • fotografia (farebná alebo čiernobiela),

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos os. Údajov - Neuskutočňuje sa