Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti : HomeSystem s.r.o.
Ulica a číslo : Družby 16
Mesto a PSČ : Banská Bystrica 974 04
Štát : Slovensko
IČO: 50376608
DIČ: 2120295166
IČ DPH :SK2120295166
Číslo vložky: 65849/L

Bankové spojenie

IBAN: SK64 5600 0000 0023 3596 7001
Banka: Prima Banka

Zodpovedná osoba a kontakt

Mgr. Miloš Buček - konateľ
tel. 0948/ 499 659
email: milos.bucek@homesystem.sk

Pracovná doba
Po - Pia : 9.00 - 16.30

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "HomeSystem s.r.o." a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "HomeSystem s.r.o.", v súlade so zákonom č. 480/2004 Z.z. a č. 122/213 Z.z. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "milos.bucek@homesystem.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 2 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručujeme kuriérskou spoločnosťou DHL a GEIS

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 6,5€.
Cena prepravy zahŕňa telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.
U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.

Zásielka je zvyčajne doručená do troch pracovných dní.

 

4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dňom doručenia tovaru alebo dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru a je štandardne určená občianskym zákonníkom a obchodným zákonníkom. To znamená, že pri nákupe tovaru koncovým spotrebiteľom je záruka stanovená na 24 mesiacov, v prípade nákupu firemným zákazníkom je záruka stanovená na 12 mesiacov. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Podľa občianskeho zákonníka má zákazník právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní. Možnosť odstúpenia od zmluvy sa vzťahuje len na koncových zákazníkov (fyzické osoby). V prípade, že je nákup realizovaný právnickou osobou (živnostník, s.r.o., a.s.) je odstúpenie od zmluvy riešené podľa obchodného zákonníka.

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

8) Spôsoby úhrady

Spoločnosť HomeSystem s.r.o. akceptuje platbu dobierkou alebo prevodom na bankový účet. V prípade platby prevodom Vám po prijatí objednávky bude vystavená zálohová faktúra. Po jej uhradení bude tovar expedovaný. 

Spološnosť HomeSystem s.r.o. poskytne možnosť nákupu na faktúru so splatnosťou svojím stálym odberateľom, nie je to však podmienkou.

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.  

Reklamačný poriadok nájdete na TU. 

11) RIEŠENIE SPOROV

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

 Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránkehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Váš tím HomeSystem s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 08.2015 do odvolania. 

Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.